Kupní smlouva na prodej movité věci

podle ustanovení § 2079 a následujících občanského zákoníku mezi

 1. panem/paní ____________________
  rodné číslo ___________________/_____IČO: __________________________
  bytem _________________________ .
  (dále také jen „prodávající“)

  a

 2. panem Josef Mikšík
  rodné číslo 590403/0616
  bytem Hálkova 6, Praha 2, 120 00.
  (dále také jen „„kupující““)

I.
Termín a místo odevzdání a převzetí předmětu koupě, přechod vlastnického práva

 1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě bezprostředně po podpisu této smlouvy.

 2. Vlastnické právo k předmětu koupě kupující nabývá již samotnou účinností smlouvy.

 3. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem nabízeného zboží a že nepochází z trestné činnosti.
  Popis __________________________________________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________________

II.
Cena a způsob úhrady

 1. Kupní cena byla dle dohody prodávajícího a kupujícího stanovena ve výši _______________,- Kč / Euro (slovy __________________________ korun českých / euro).

 2. Prodávající tímto potvrzuje, že kupní cena byla zaplacena v hotovosti při podpisu této smlouvy.

III.
Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.

 2. Smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží 1 stejnopisy.

 3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

 

Místopřísežné prohlášení ke smlouvě : ( komisní, výkup za hotové ) Na základě zákona 253/2008 Sb. je podle § 7 odstavce (2) písemné d) kupující vždy ( bez ohledu na cenu prodávaného zboží) povinen ověřit, že prodávající není politicky exponovanou osobou a nejsou na něj uvaleny mezinárodni sankce. Prodávající tímto místopřísežně prohlašuje, že není politicky exponovanou ve smyslu zákona 253/2008 Sb. § 4 odstavce (5) a nejsou ne něj uvaleny mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

 

V ___________________ dne ___________________

 

prodávající ___________________________kupující ___________________________